Het Da Vinci onderwijs

Het Da Vinci onderwijs van de Jutter is er voor leerlingen die zich cognitief sneller ontwikkelen dan andere kinderen. Wij verzorgen basisonderwijs dat speciaal is afgestemd op meer- en hoogbegaafde leerlingen. Onze gespecialiseerde leerkrachten spreken de leerlingen aan op hun bijzondere capaciteiten en spelen in op hun unieke leerbehoefte op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied.

De exclusieve groepen 5 t/m 8 zijn voor kinderen met een IQ van 130 of hoger. Het onderwijs richt zich op kinderen die onvoldoende zijn geholpen met een 'gewone' plusklas, een cursus Spaans, een aangepaste weektaak of extra uitdagende leerstof. In het reguliere onderwijs voelen deze kinderen zich vaak een buitenbeentje. Zij hebben er behoefte aan om te spelen en te werken met kinderen die net zo denken als zij.

Het team van de Jutter ontwikkelt ook voor groep 1 t/m 4 een passend aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Aan meer- en hoogbegaafde kinderen wordt het reguliere lesprogramma “compact” aangeboden. Een deel van de leerlingen heeft de basisstof doorgaans sneller onder de knie, waardoor ruimte ontstaat voor andere vakgebieden. Bij de keuze van het programma is rekening gehouden met zaken waar men zijn hele leven plezier van kan hebben: de wereldtalen (Engels en Spaans), leren leren, zingeving van de wereld (filosofie), communicatieve vaardigheden, wetenschap en techniek.

Bij dit alles speelt de maatschappelijke omgeving en het bedrijfsleven een belangrijke rol. Buiten school is veel meer kennis voorhanden dan in school, authentieke kennis en geen boekenwijsheid. In ons da Vinci onderwijs wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt via gastlessen en excursies, het gezamenlijk opzetten van projecten enz.

Doelen Da Vinci onderwijs

  • Het welbevinden van de kinderen staat voorop. Kinderen komen soms binnen met depressieve klachten en gaan niet meer met plezier naar school. Wij willen dat onze leerlingen een fijne schooltijd hebben.
  • Het is belangrijk dat kinderen zich uitgedaagd voelen en dat zij ‘leren leren'. Komt er wel uit wat er in zit? Hoogbegaafde kinderen tonen niet automatisch een hoge productiviteit. Wij werken aan het ontwikkelen van een goede werkhouding van onze leerlingen.
  • Wij streven ernaar om de kerndoelen van het basisonderwijs te behalen. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Het lesprogramma wordt ‘compact’ aangeboden, waardoor de meeste leerlingen de kerndoelen in minder tijd kunnen behalen. Er wordt gewerkt met aanvullende weekdoelen, afgestemd op de mogelijkheden van de kinderen.
  • De weektaak wordt aangevuld met plusdoelen en met vaardigheids-doelen. De vaardigheidsdoelen zoals het leren plannen, zelfstandig werken, samenvatten, onderzoek doen en uit het hoofd leren staan voorop. Het leren van schaken of Spaans noemen wij plusdoelen. De plusdoelen en extra vakken zijn een middel om de vaardigheidsdoelen te bereiken.

De Jutter & Da Vinci groepen

De leerlingen uit de Da Vinci groepen spelen en werken samen met leeftijdsgenoten uit de andere groepen. Zij spelen met elkaar buiten en doen mee met alle vieringen en werken aan gezamenlijke thema’s. De groepen maken deel uit van onze basisschool. Dat is een belangrijk uitgangspunt van ons concept. We hebben gemerkt dat de uitdagende omgeving en het contact met ontwikkelingsgelijken het welbevinden van de kinderen bevordert. Van ouders horen wij dat dit doorwerkt naar de contacten binnen en buiten de school. De kinderen zitten beter in hun vel. Als gevolg daarvan verbetert het contact met andere kinderen, hoogbegaafd of niet. Er is dus geen sprake van een sociaal isolement.

Inschrijven Da Vinci

Da Vinci Noordwijk hanteert in het aannamebeleid de volgende richtlijnen:

  • uw kind heeft een IQ van 130 of hoger en is getest door een erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog, waarbij de test max. 2 jaar oud is
  • uw kind vaart wel bij dit type onderwijs, zowel sociaal-emotioneel als cognitief  
  • uw kind verstoort niet het onderwijsproces van medeleerlingen

Ouders kunnen een afspraak maken met de directeur van De Jutter voor een kennismakingsgesprek.

Er wordt een dossier opgebouwd met onder andere informatie van de school van herkomst van de leerling (onderwijskundig rapport) en een verslag van een intelligentieonderzoek dat is uitgevoerd door een door de schoolleiding erkend onderzoeksbureau. Er is op school een lijst verkrijgbaar met adressen.

Er vindt een kennismaking plaats met de leerling. De leerling komt enkele dagdelen proefdraaien.

Het dossier wordt door het team, bestaande uit de intern begeleider, de leerkrachten van Da Vinci en de directeur besproken. Een aanvullend onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Dan volgt het besluit of een leerling wel of niet kan worden toegelaten en kunnen ouders overgaan tot inschrijving.

Stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek

Exclusief hoogbegaafden onderwijs brengt extra kosten met zich mee. De groepen zijn kleiner, er zijn extra gastdocenten, en extra leer- en hulpmiddelen. Hierdoor is een leerling van een talentgroep twee keer zo duur als een reguliere basisschoolleerling.

Het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het oprichten en in stand houden van cognitief talent onderwijs. De hiervoor benodigde financiën worden uit de eigen middelen vrijgemaakt. Om het Da Vinci onderwijs in Noordwijk ook in de toekomst een gezonde financiële basis te geven is er aanvullende bekostiging nodig. De Stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek is opgericht met als doel het talent onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen financieel te ondersteunen.

Aan de ouders van de Da Vinci leerlingen wordt een (vrijwillige) bijdrage gevraagd van € 150,- per maand / € 1800,- per schooljaar.

Stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek (inschrijving KvK nummer 52748170)heeft van de belastingdienst het ANBI kenmerk gekregen (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst, de website van de stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek of per mail (www.belastingdienst.nl en www.stodb.org).

Giften kunnen gestort worden op NL79RABO 0161 0561 72, t.n.v. Stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek te Noordwijk - Kvk. 52748170.

Netwerk hoogbegaafden scholen

Onze school maakt deel uit van een netwerk van scholen in Zuid Holland. Dit zijn vrijwel allemaal Leonardo scholen. Ongeveer vier keer per jaar komt het personeel van deze scholen bij elkaar.

HB café

De Jutter organiseert 2 à 3 keer per jaar een hoogbegaafden café met gastsprekers. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders en geïnteresseerden.