Medezeggenschap in beleid

Een goede schoolpraktijk zonder medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. Ouders/verzorgers en (onderwijzend) personeel hebben een gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) en bepalen daarmee mede de kwaliteit van het onderwijs op school en zorgen voor een vergroting van het draagvlak van beleid.

Wij willen de belangen van alle ouders/verzorgers en (onderwijzend) personeel behartigen. Wij doen dit door het geven van adviezen en het instemmen met besluiten over onderwerpen zoals bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van de schoolgids, besteding van middelen en financieel beleid, verbeteringen in het onderwijs en de infrastructuur, (informatie)veiligheid op school en de samenwerking met andere organisaties zoals de Tussen Schoolse Opvang. Wij brengen onze eigen ideeën en ervaringen in, maar het liefst natuurlijk ook naar aanleiding van ideeën,  wensen of vragen die bij ouders/verzorgers leven. Denkt u met ons mee? Wij horen graag van u!

Een MR op school is verplicht, en alle verplichtingen en rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap op de Scholen (WMS). Binnen onze school zijn de afspraken over de samenwerking verder vastgelegd in een statuut en reglement. Daarin is vastgelegd dat de MR van De Jutter dient te bestaan uit 6 leden:

·   3 vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers, de oudergeleding.

·   3 vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel, de  personeelsgeleding.

Caroline Bruins ( oudergeleding ) Voorzitter
Ruud Alkemade ( personeelsgeleding )
Robert-Jan Meinderts ( oudergeleding ) Financiƫn
Michiel van Aken ( oudergeleding ) Secretaris en GMR
Judith Bedijn ( personeelsgeleding )

 

Bovenschools beleid

Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband van scholen binnen de stichting OBODB (www.obodb.nl). Bovenschools beleid wordt vastgesteld door het stichtingsbestuur van OBODB en medezeggenschap daarin is georganiseerd middels een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Binnen de GMR wordt De Jutter vertegenwoordigt door een lid van onze MR.

 

Communicatie

Ouders en leden van het schoolteam kunnen bij de MR aankloppen als het gaat om beleidszaken of zaken die de hele school aangaan. Spreek ons aan of stuur ons een email. U kunt ons altijd bereiken via het email adres: mr@jutterschool.nl.

Contact met wie? Waarover? Hoe?
Ouders verzorgers Alle relevante MR ontwikkelingen maar met name die met een impact op kinderen en ouders/verzorgers De Jutter info, website, digiduif mail, MR vergaderingen bijwonen en direct contact
(onderwijzend)personeel Alle relevante MR ontwikkelingen maar met name die met een impact op personeel Via de teamvergaderingen
Directie Alle relevante MR zaken Overleg deel MR vergaderingen en vooroverleg
Ouderraad (OR) Direct contact
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) Vertegenwoordiging van belangen van De Jutter en kennisname van ontwikkelingen op stichtingsniveau Via GMR
Stichtingsbestuur Geen direct contact, loopt via GMR
Andere MR’en Binnen de stichting OBODB leren van andere MR’en Via eigen (personeels)netwerk en via GMR

 

Overlegstructuur

Alle MR vergaderingen zijn openbaar tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van één derde van de leden zich daartegen verzet. In zo’n geval gebeurt dat uiteraard vertrouwelijk en wordt dan ook alleen besproken met de MR-leden.

MR vergader richtdata: klik op de datum voor beschikbare notulen

-          30 Augustus 

-          11 Oktober

-          29 November

-          17 Januari

-          7 Maart

-          11 April

-          16 Mei

-          20 Juni

Mocht u een vergadering willen bijwonen dan kan dat. Laat het wel even van tevoren weten via mr@jutterschool.nl.

 

Vergaderverslagen en agenda’s

Een beknopt vergaderverslag van de vergadering is beschikbaar via mr@jutterschool.nl of de werkmap in de teamkamer. Aan het beschikbaar maken van de vergaderverslagen en agenda’s op de school website wordt gewerkt.

 

MR jaarplan

Klik hier om het MR jaarplan 2017-2018 te openen.

 

MR jaarverslag

Klik hier voor het MR jaarverslag 2016-2017

en hier voor het Financiële MR jaarverslag 2016-2017.