Deelname van ouders in de school

Ouders worden bij verschillende schoolse activiteiten betrokken. Op vrijwillige basis ondersteunen ouders het team bij het uitvoeren van projecten, het organiseren van vieringen en feesten, aankleding van de ontmoetingsruimte, het begeleiden van (groepjes) leerlingen tijdens buitenschoolse of groepsactiviteiten, beheer van de schoolbibliotheek, voorlezen, niveaulezen etc.

Talenten van ouders

Ouders die vanuit hun expertise een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen of school (het ontwerpen van flyers, meedenken over mogelijkheden die nieuwe media biedt en het geven van gastlessen schilderen, muziek, toneel, ICT, techniek, tuinieren of dans) nodigen wij van harte uit om te participeren binnen onze school.

Groepsouders

De groepsouders regelen bijvoorbeeld een cadeautje voor een klasgenootje dat lang ziek is, doen een belrondje om ouders te vragen om te rijden, bedenken iets voor de verjaardag van de juf of meester, treden op als woordvoerder als er onder veel ouders een bepaalde wens of zorg leeft … etc.

Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de medezeggenschapsraad u om een vrijwillige ouderbijdrage. Van deze ouderbijdrage betaalt de MR activiteiten zoals het sinterklaasfeest en het kerstfeest, traktaties voor de kinderen tijdens andere feestelijke gelegenheden etc. Daarnaast vraagt de MR een bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje.
Tijdens de Algemene ouderavond wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.
Alle ouders/verzorgers ontvangen in de maand oktober of november van de penningmeester van de MR het verzoek om de ouder- en schoolreisbijdrage over te maken op:
rekeningnummer: NL96 INGB 0002620978 t.n.v. MR Obs De Jutter, Alk 82, 2201 XP Noordwijk. Later in het schooljaar volgt een brief met een verzoek voor het overmaken van de schoolreisbijdrage.