Bij wie kunt u terecht?

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Helaas is dit niet altijd te vermijden. Door een probleem tijdig aan de orde te stellen, is het vaak gemakkelijker om een oplossing te vinden. Blijf niet rondlopen met zaken die u dwars zitten maar kom ermee naar ons toe. Ontstaan er problemen bij uw kind of in de groep, neem dan in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit schakel dan de directeur in.
Voor problemen betreffende algemene schoolzaken kunt u contact opnemen met de directeur. Lukt het niet om het probleem binnen de school op te lossen, dan kunt u zich ook tot onze schoolcontactpersonen, de vertrouwenspersoon of het bestuur wenden. De "regeling inzake de indiening, behandeling en afwikkeling van klachten" vindt u op de website van de Stichting OBODB.

Schoolcontactpersoon

Kinderen, ouders en personeelsleden die een probleem of klacht hebben kunnen een beroep doen op Renate Passchier (leerkracht).

Een luisterend oor kan voldoende zijn, maar soms wordt er doorverwezen naar personen of instanties die verder kunnen helpen of adviseren. (contactgegevens staan in de schoolgids).

Landelijke klachtencommissie

U kunt terecht bij de Klachtencommissie als u wilt klagen over een gedraging of beslissing van iemand die bij de school betrokken is. Over wie kunt u klagen? Dit kan zijn de directeur van de school, het schoolbestuur, een leerkracht, een leerling, een ouder, een vrijwilliger, stagiaire, conciërge, ondersteunend personeel of overblijfkracht, kortom iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

Kan iedereen klagen? Alleen degene die zelf ook deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kan klagen. Dat zijn dus ouders en leerlingen, maar ook leerkrachten, de directeur, ja zelfs het schoolbestuur kan klagen.

Ook ex-leerlingen en hun ouders kunnen klagen. Een klacht over iets van meer dan een jaar geleden moet zeer zwaarwichtig zijn. Hebt u een klacht? Kijk dan op de website Onderwijsgeschillen.nl om te weten welke stappen u verder kunt zetten en waaraan uw klaagschrift moet voldoen.

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: (030) 280 95 90
Fax: (030) 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl